top

MenuAkvizícia kníh Vytlačiť
PROJEKT 2019
AKVIZÍCIE DO FONDU MÚZEJNEJ KNIŽNICE
projekt z verejných zdrojov podporil FPU, spolufinancovanie NSK

Múzejná knižnica je organizačnou zložkou Tribečského múzea v Topoľčanoch. V Zozname knižníc Slovenskej republiky je evidovaná v kategórii „špeciálne knižnice“. Základy knižnice boli položené už pri vzniku múzea v roku 1961, vďaka čomu knižničný fond obsahuje mnohé, dnes už vzácne knižné tituly. Knižnica sa zameriava na akvizíciu odbornej literatúry z mnohých oblastí spoločenských a prírodných vied. Osobitnú pozornosť venuje aj rozširovaniu fondu regionálnej literatúry a akvizíciám odbornej literatúry tematicky súvisiacej so špecializáciou múzea zameranou na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Knižnično-informačné služby knižnica poskytuje nielen zamestnancom múzea, ale aj ďalším záujemcom z radov odbornej a laickej verejnosti.

V roku 2019 Tribečské múzeum v Topoľčanoch predložilo Fondu na podporu umenia žiadosť o finančnú podporu projektu zameraného na rozšírenie knižničného fondu múzejnej knižnice. Cieľom projektu je doplniť knižničný fond o nové, ale i staršie tituly odbornej literatúry, ktoré v ponuke knižnice absentovali. Akvizíciu kníh z verejných zdrojov Fond na podporu umenia podporil vo výške 1 000,- €. V rámci povinného spolufinancovania Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea, prispel sumou vo výške 54,- €. Z finančne podporeného projektu bolo zakúpených 66 knižných jednotiek Z uvedeného počtu je 11 publikácií vydaných s podporou FPU alebo inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Obstaranie odborných publikácií z jednotlivých vedných odborov z oblasti spoločenských a prírodných vied sa realizovalo na základe požiadaviek odborných zamestnancov múzea. Nové knižné prírastky otvoria ďalšie možnosti pre bádateľov a ostatných využívateľov služieb knižnice. Ako bohatý zdroj informácií sa stanú vyhľadávanými prameňmi na odborné, vedecké a študijné účely.


Zoznam publikácií zakúpených z dotácie FPU v roku 2019:
Publikácie vydané s podporou FPU alebo vydané organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR:
 1. Šidlíková, Z.: Stratená (m)ÓDA. Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945-1989
 2. Mann, A. B.: Rómski kováči na Slovensku
 3. Pišútová, I.: Fajansa na Slovensku
 4. Danglová, O.: Modrotlač na Slovensku
 5. Pišútová, I. – Kautman, J.: Ľudové sklo
 6. Pastieriková, M.: Hrnčiarstvo
 7. Pišútová, I.: Maľby na skle
 8. hlupová, A.: Slovenská ľudová výšivka
 9. Stoličná, R.: Ako sa kedysi hospodárilo
 10. Stoličná, R.: Ako sa kedysi stravovalo
 11. Mládek Rajniaková, J. – Némethová, D.: Huncút v regióne Ponitrie
Ostatné publikácie:
 1. Hovorka, D.: Človek a Zem v interakcii
 2. Kol.: Významní slovenskí geológovia
 3. Säfströmová, M.: Ilustrovaný atlas najčudnejších prehistorických zvierat
 4. Murrayová, L.: Dinosaurium
 5. Kňaze, I.: Jedovaté zvieratá
 6. Kol.: Nová encyklopédia rybárstva
 7. Stinglwagner, G.: Lexikón rybárstva
 8. Kňaze, I.: Povahy zvierat
 9. Kňaze, I.: Myslenie zvierat
 10. Scott, K. – Boom, J.: Animálium
 11. Kňaze, I.: Zver v objatí snehu
 12. Kňaze, I.: Na súmraku za diviakmi
 13. Kol.: Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky
 14. Formánek, J.: Hnízda pěvců České republiky
 15. Kol.: Vážky České republiky
 16. Kol.: 500 zaujímavostí, ktoré by ste mali vedieť o zvieratách
 17. Burnie, D.: Kráľovstvo života
 18. Straka, V.: Spomienky entomológa
 19. Lang, A.: Vtáky na kŕmidle
 20. Harvančík, S.: Dravé vtáky Slovenska vo fotografii
 21. Mártonfi, P.: Systematika cievnatých rastlín
 22. Kol: Kvetnaté lúky
 23. Scott, K. – Willis, K.: Botanikum
 24. Scott, K.: Príbeh života. Evolúcia
 25. Kol.: Život rastlín
 26. Dvořák, J.: Rastlinopis
 27. Wohlleben, P.: Počuješ rozprávať stromy?
 28. Boschová, M.: Spoznaj stromy podľa listov
 29. Japiot, X.: Stromy
 30. Kol.: Rozprávkový herbár
 31. Kol.: Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod
 32. Wiedermann, E.: Topoľčany vo vrstvách vekov
 33. Vocelka, M. a K.: František Jozef I.
 34. Haidler, J.: Židovské hřbitovy a pohřbívání
 35. Mičianik, P.: Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938-1939
 36. Zídek, P.: Budovatelé státu
 37. Jašek, P.: 1989. Rok zmeny
 38. Letz, R. – Matula, P.: Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol.
 39. Kol.: Studia Historica Tyrnaviensia XIV.-XV.
 40. Šteiner, P.: Babylon armád 1.
 41. Šteiner, P.: Babylon armád 2.
 42. Hasík, T.: Svět piva a piva světa
 43. Hanuliak, M. – Rejholcová, M.: Pohrebisko v Čakajovciach
 44. Uličný, F.: Dejiny Slovenska v 11.-13. storočí
 45. Pažurová, H.: Jegorovova partizánska brigáda
 46. Vimmer, P.: Partizáni Sečanského
 47. Tomčík, V.: Po stopách dávnej Bratislavy
 48. Kovařík, J. – Křížek, L.: Historie evropských duelů a šermu I.
 49. Dvořák, P.: Podivný barón
 50. Stoklasa, J.: Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii
 51. Kol.: Životné prostredie
 52. Kol.: Slovenská republika 1939 – 1945
 53. Jurčovič, P.: Slovenské pranostiky na celý rok
 54. Kol.: Vynútený rozchod
 55. Lacko, M.: Dotyky s boľševizmom
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom