top

MenuProjekt 2019 Vytlačiť

Dvere múzea dokorán II – interaktívne aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím
projekt podporený MK SR, spolufinancovanie NSK

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v mesiacoch október – december 2019 zrealizovalo podujatie pod názvom Dvere múzea dokorán II, ktoré bolo cielene určené dospelým so zdravotným postihnutím. Uvedený projekt, ktorý voľne nadviazal na podobnú projektovú aktivitu konanú v roku 2017, patrí do radu programových aktivít múzea zameraných na sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pri ich príprave a realizácii múzeum už dlhodobo spolupracuje s inštitúciami, ktoré majú v starostlivosti práve tieto skupiny ľudí.

Tohtoročný projekt bol zrealizovaný v spolupráci s vedením a klientmi Zariadenia sociálnych služieb ,,V KAŠTIELI”, Horné Obdokovce. Finančne bol podporený z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (1000,- €), na spolufinancovaní sa podieľal Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea (90,- €).

Projekt prebiehal v dvoch tematických programových etapách. Prvá etapa obsahovala päť prednášok zameraných na získanie znalostí z rôznych oblastí vývoja spoločnosti a prírody regiónu. Spoločenskovednú problematiku priblížili prednášky orientované na vývoj pivovarníctva na našom území a na históriu vzniku a vývoja platidiel. Prírodovedné témy priniesli detailnejší pohľad na ekológiu a environmentalistiku, ochranu prírody a životného prostredia, vodné ekosystémy a organizmy v nich žijúce, lesné ekosystémy a spoznávanie domácich druhov drevín a ich plodov. Na prednášky nadväzovali tematicky príbuzné tvorivé dielne s rôznymi kreatívnymi činnosťami, ktoré prispeli k nadobudnutiu a rozvoju manuálnych zručností účastníkov projektu. Druhú etapu projektu predstavuje prezentácia (výstava) predmetov zhotovených klientmi sociálneho zariadenia počas tvorivých dielní. Pri výtvarných námetoch klienti naplno prejavili svoj talent a schopnosť prejavu vnútorného cítenia a videnia, ktoré rozvinuli do podoby kresieb alebo výroby trojrozmerných predmetov. V mnohých prípadoch vytvorili z rôznych materiálov skutočné umelecké diela na vysokej estetickej úrovni. Pre širokú verejnosť výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch múzea do 10. januára 2020. Po tomto termíne výstava bude pokračovať v zariadení sociálnych služieb „V Kaštieli“ v Horných Obdokovciach.

Zámerom projektu bolo primeranou formou zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva uľahčiť prístup ku kultúrnym, historickým či prírodným hodnotám, ktorými múzeum prostredníctvom spoločenskovedných a prírodovedných zbierok disponuje. Skúsenosti získané z doterajšej spolupráce s ľuďmi so zdravotným postihnutím sa naplno využili a prispeli k ďalšiemu rozvoju ich duševných a manuálnych schopností. Dôležitým prvkom bol aj rozvoj environmentálneho cítenia formovaním kladného vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia. Ako vhodné didaktické pomôcky pri prezentáciách a tvorivých dielňach sa využili digitálny usb mikroskop a vizualizér. Projekt predstavuje významný príspevok k integrácii hendikepovaných ľudí do spoločnosti. Realizáciou podobných projektov a aktivít pre uvedené skupiny obyvateľstva chce múzeum pokračovať aj v budúcnosti. Vidíme v tom veľký prínos nielen pre sprostredkovanie kultúrnych a prírodných hodnôt, ale aj pre samotnú propagáciu odbornej činnosti našej múzejnej inštitúcie.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom